Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website tursys.com zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden, dit onder voorbehoud van alle rechten, en waar de bezoeker deze voorwaarden aanvaardt. Tursys behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Alle handelsmerken, intellectuele eigendom, informatie en documenten op deze site alsook op alle websites en/of sub-sites en/of webpagina's die door Tursys.com reeds werden, of in de toekomst nog zullen worden ontwikkeld en die afbeeldingen, geluiden, films en teksten bevatten behoren toe aan Tursys of haar filialen. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend worden gebruikt door de eigenaren of met hun toestemming. Het is de gebruiker verboden om de informatie dat Tursys op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren. Alle informatie en documenten op deze site die beelden, geluiden, films en teksten bevatten, kunnen niet worden verkocht of verspreid voor materiële of commerciële doeleinden.

Tursys kan op haar website links voorzien naar andere websites. Tursys verwijst naar deze externe websites te goeder trouw maar is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. Tursys kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

De website is bestemd om informatie over Tursys en zijn affiliaties ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien Tursys kosten zal moeten dragen of indien aan Tursys kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe tursys.com te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Van zodra u zich toegang verschaft tot de websites of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze inhoud verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

In verband met de privacy van informatie die u naar Tursys via het internet stuurt, verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.